หลักฐานการรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
กรณีผู้ยื่นเรื่องมารับเอง
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับเงิน(ผู้ยื่นเรื่อง) 1 ฉบับ
2. ใบมรณะบัตรตัวจริง   (ตัวจริงเท่านั้น ไม่ใช่สำเนา)
กรณีมารับเงินสงเคราะห์แทนผู้ยื่นเรื่อง
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มารับเงินแทน  1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้มารับเงินแทน 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนผู้ยื่นเรื่อง 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นเรื่อง 1 ฉบับ
5. หนังสือมอบอำนาจ
6. ใบมรณะบัตรตัวจริง   (ตัวจริงเท่านั้น ไม่ใช่สำเนา)
** เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว เนื่องจากผู้รับการสงเคราะห์มีจำนวนมาก**
***ให้จำหมายเลขลำดับที่ ผู้ยื่นเรื่อง เพื่อติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์***
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ผู้ยื่นเรื่องรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ
639 นาง กงจักร์ นาดี
573 นาง กชพร หวังรวมกลาง
44 นาง กนกทิพย์ ใจอารีย์
1332 นาง กนกพร อันทะชัย
292 นาง กมลพร พัฒนกุล
1215 นาง กรพินธุ์ สงสันเทียะ
1153 นาง กรมรินทร์ ไกรจันทร์
491 น.ส. กรรณิการ์ มินทร์จันทึก
528 น.ส. กรรณิการ์ สัมพันธ์นุกูล
767 นาง  กฤตยา ศิริโชติ
1471 นาย กฤษฎา ชัยมงคลไพศาล
456 นาย กฤษดา ศังขจันทรานนท์
494 นาง กลม โสดาคำ
798 นาง กลมณี สุรอมรกุล
622 นาง กลอง พลายตะคุ
189 นาย กลั่น พิมายนอก
584 น.ส. กว่าง จันทร์หอม
690 นาย กว่าง เทียมทัน
198 นาง กว้าง ธงกระโทก
495 นาง กว้าง มาศรีสุขสานี
1460 นาย กว้าง คงดี
1364 นาย ก่อเกียรติ เลิศชัยพงศ์
731 นาง กอง เปิ้นสันเทียะ
398 นาย ก้อน โกนกระโทก
533 นาง ก้อยวิภา อ่างรีย์
902 นาง กัญญาพร แสงสุข
1135 น.ส. กันยา ลีกระโทก
1277 น.ส. กัลณี ชื่นกิ่ง
238 นาง กัลยา เลากลาง
977 นาง กัลยา เรไร
1028 นาง กัลยา ราชกิจกำธร
1480 นาง กัลยา เป๋าสูงเนิน
402 นาง กัลยาณี ดิสภักดี
124 นาง กาญจนา บัวสิม
357 นาง กาญจนา โพธิโสภา
838 นาง กาญจนา อรรคษร
1030 น.ส. กาญจนา ลาภาสระน้อย
1441 น.ส. กาญจนาภรณ์ โนนกระโทก
369 นาง ก้าน เชิดโคกสูง
490 นาง กานดา ทำเที่ยง
1220 นาง การ่อน พินขุนทด
666 นาง กาวิน จิตจำนงค์
144 นาง กาหลง สอนจันทึก
500 นาง กาหลง เลากลาง
836 น.ส. กาหลง ดาเดช
149 นาง กิ่งกาญจน์ กิ่งกนทา
1175 นาย กิตติศักดิ์ ร่มกลาง
1248 นาย กุศล สิมาธรรม
1489 นาง กุศล จิตรโสม
741 น.ส. กุสุมา รักสูงเนิน
484 น.ส. กุหลาบ รมยาคม
629 นาง กุหลาบ หน่วยกระโทก
1127 นาง เกษแก้ว รุ่งเรือง
1221 นาย เกษม สีโพธิ์ทอง
1149 จ.ส.อ. เกษมศักดิ์ ดกใหม่
166 น.ส. เกสร น้อยอินทร์
426 น.ส. เกสร โพธิ์สันเทียะ
345 นาย เกิด ขอผลกลาง
910 นาย เกียรติพงศ์ อุสันเทียะ
1204 นาง เกื้อกูล รุ่งอินทร์
1041 นาง แก้วตา สร้อยสูงเนิน
1230 นาง โกสุม แทนพลกรัง
509 นาย ไกรษร ใจเที่ยง
986 น.ส. ไกรสร กาศกระโทก
998 นาง ขวัญใจ มืดขุนทด
623 นาง ขวัญดาว จินดารักษ์
671 น.ส. ขวัญตา ศิริพร
1209 น.ส. ขวัญเรือน ศรีทูล
739 นาง ขันทอง สิงห์ทอง
1070 นาย ขำ จันทร์มามะดัน
1520 นาง เข็มเพ็ชร์ ศาสตร์กลาง
1400 นาง เขมาพร แก้วระหัน
715 นาย เขียน ส่งเสริม
888 นาย เขียน ทองดีนอก
889 นาย เขียน ทองดีนอก
695 นาง เขียว คิดดี
959 นาง แข่ง มุ่งกระโทก
280 นาง ไข่ สมัยกลาง
824 น.ส. ไข่ นามกระโทก
802 นาย คง แฝงกระโทก
261 นาง คนอง พูนมะลัง
797 นาย คม ดวงกระโทก
972 นาย คมสัน ฉากกิ่ง
194 นาย ครอง อัครกิ่ง
736 นาง คล้า สังข์สุข
853 นาย คล้าย ฆ่องนอก
182 นาง คะนอง พิวขุนทด
211 นาง คำตัน ปัตตาเทสัง
146 นาง คำเบา ชินจันทึก
1299 นาง คำพอง บุญจันทร์
114 นาง คำพันธ์ โมงขุนทด
1274 น.ส. คำพันธ์ โสภา
954 นาง คำไม จันทา
843 นาย คำสิงห์ หงษ์พันธ์
75 นาง คูณ แก้วกันยา
125 น.ส. คูณ จอมกระโทก
514 น.ส. คูณ ฟองสันเทียะ
746 นาย คูณ ต้นกระโทก
1450 นาง แคล้ว นวลฉวี
912 นาย จงรักษ์ เที่ยงตรง
387 นาง จ่น โดนสูงเนิน
1498 นาง จ่น จอนโคกกรวด
395 นาย จรัญ เข็มประสิทธิ์
268 นาย จรัส เกิดศิลป์
320 นาย จรัส อดทน
1031 นาย จรัส หวังกุลกลาง
816 นาย  จรุณ ตรงใจสอน
1345 นาย จรุณ ปลั่งกลาง
510 นาย จรุน ฮวบกระโทก
176 นาง จรูญ กลางพิมาย
434 นาย จรูญ พันธ์สวัสดิ์
499 นาย จรูญ มาตรวังแสง
1214 นาย จรูญ เมาสูงเนิน
609 นาง จวน จิตรกลาง
1392 นาง จวน กลิ่นพิมาย
58 นาง จองใจ ลำขุนทด
855 นาง จอย ค้าคุ้ม
1133 นาง จอย ศรีอภัย
1518 นาย จักรินทร์ กองทุ่งมน
625 นาย จัด โชติกิ่ง
191 นาง จันดา อาสน์ธานี
134 นาง จันทร์ กลางสูงเนิน
258 นาย จันทร์ รวยสันเทียะ
688 นาง จันทร์ ร่มพฤกษ์
199 นาง จันทรกานต์ เพชรมะโนสัจจะ
920 น.ส. จันทร์จิรา แซ่โง้ว
799 นาง จันทร์เพ็ญ แหมไธสงค์
919 นาง จันทร์ศรี พาชื่นใจ
682 นาง จันทร์หอม กังขอนนอก
1151 พระครู จันทสรานุยุต จนฺทสโร
497 นาง จันหอม ตังตา
1446 นาย จาก สรสิทธิ์
1138 นาง จำนง อุ่นวิเชียร
1442 น.ส. จำนง ทางกระโทก
70 นาง จำนงค์ ไกรคุ้ม
344 นาย จำนอง ไขโพธิ์
1109 นาย จำเนียน รีเรืองชัย
1045 นาง จำเนียร สงพรหมราช
774 นาง จำปี คุดขุนทด
1020 นาง จำปี สดโคกกรวด
1172 นาง จำปี แดนไธสง
1432 นาง จำปี ดาราวงศ์
642 นาง จำรัส บัวจัตุรัส
1181 นาง จำรัส ยุดกระโทก
1177 นาย จำรูญ พรมงูเหลือม
107 นาง จำลอง มีเนียม
534 นาง จำลอง โคมกลาง
1436 นาย จำลอง หอมหวน
1511 นาย จำลอง สุขดำ
427 นาง จิต ชาญกระโทก
1187 นาง จิตรวิไล เซ็นเดอร์กอรด์
115 นาง จิตรา เพียซ้าย
570 นาง จินตนา ฉิมกลาง
1232 น.ส. จินตนา ปิ่นสำโรง
1354 นาย จิรพล ชินวงค์
559 นาย จิรวัฒน์ พินิจโคกกรวด
828 น.ส. จิรัฎฐา ห่อมกระโทก
129 นาง จิรา โนสูงเนิน
423 นาง จิราภรณ์ ไชยราช
1167 นาง จิรารัช ขอแรงกลาง
1516 นาย จีรพงษ์ แนมผักแว่น
1191 น.ส. จีรพร อภัยบุรี
964 น.ส. จีระพร ดีสูงเนิน
493 นาง จุงพิตรา เสกขุนทด
1198 น.ส. จุฑาทิพย์ รอดกลาง
1033 น.ส. จุฑาภรณ์ ส่งสกุลวงศ์
89 น.ส. จุฑามาศ บุญมา
429 นาง จุล เหมือนสันเทียะ
380 นาย เจ๊ก สุวันรัมย์
1415 นาย เจ๊ก สุวรรณรัมย์
275 นาง เจิม มั่นสูงเนิน
276 นาง เจียม โตสนั่น
1060 นาง เจียว หวังมวนกลาง
225 นาง เจือ จรภัย
754 น.ส. เจือ ธิมะดี
1185 นาง เจือ สีหะบุรี
784 นาย แจ้ง งอกโพธิ์
1525 นาง แจ่ม ตันเกษม
136 นาง แจ๋ว หวินกำปัง
1059 น.ส. แจ๋ว ช่างสันเทียะ
773 นาง ใจทิพย์ แทนสุโพธิ์
681 นาย ฉลวย กกกระโทก
1448 นาง ฉลวย แสงอ่อน
678 นาย ฉลอง เหียดขุนทด
516 น.ส. ฉะอ้อน บรรจง
788 นาง ฉะอ้อน โปร่งกลาง
1281 นาง ฉะอ้อน ปลั่งกลาง
1004 นาง ฉันทนา ขาวศรี
1341 น.ส. ฉันทนา จันดาเรือง
944 นาย ฉันทวัฒน์ สมนาม
1117 นาง เฉลิม นุพิมาย
207 นาย เฉลิมฤทธิ์ ริ้วลายเงิน
130 นาง เฉลียว สุขะนนท์
390 นาง เฉลียว เดือนแจ่ม
453 นาง เฉลียว เทียมกระโทก
466 นาง เฉลียว ชื่นพิมาย
751 นาง เฉลียว ยังจันทร์อินทร์
826 นาง เฉลียว สูงกระโทก
1357 นาง เฉลียว จิตต์พิมาย
576 นาย แฉ่ นากลาง
440 น.ส. แฉล้ม คล้ากลาง
630 นาง แฉล้ม ทรงดอน
961 นาย แฉล้ม กล้าวาจา
1203 นาง ชนก ด้วยซุ้ย
535 นาย ชนพล กรอบพุดซา
1375 นาง ชนันพัทธ คณมณีพินิจ
122 นาง ชนิตา ศิริรัตน์
552 นาง ชนิษฐา เกตุเงิน
1063 น.ส. ชม ดอนกระโทก
1358 นาง ชม พิรักษา
1406 น.ส. ชราลัย ศรีราชัย
955 นาย ชรินทร์ บุญสายออ
383 นาง ชวน จันทร์คง
572 น.ส. ชวน หอกลาง
982 นาย ชวน บุญเกิด
301 นาง ช่วย จงมั่นนอก
897 นาง ช่วย เกษศรี
1503 นาง ช่อ อสุรินทร์
230 นาย ชอบ มุ่งปั่นกลาง
564 นาย ชอบ หึกขุนทด
1224 นาง ชอบ กิวสันเทียะ
1444 นาย ชอบ ถอยกระโทก
860 นาง ชอุ่ม ช่วยงาน
1091 นาง ชอุ่ม พาเจริญ
1051 นาง ชะม้อย อู๋สูงเนิน
931 นาง ชะเอม ขอเหนี่ยวกลาง
309 นาย ชัชวาล พงษ์ธรรม
105 น.ส. ชั้น ช่องป่า
1246 นาง ชั้น พืชทองหลาง
747 นาย ชัยยา ไทยนอก
291 นาย ชัยรัตน์ ผลนา
976 นาย ชัยวัฒน์ รัตนสิงห์
1268 นาย ชัยวัฒน์ รัตนอักษรกุล
680 นาย ชัยสิทธิ์ ประทีปสังคม
546 นาง ชา มุ่งเขตร์กลาง
1065 นาย ชาคริต บุญยิ่ง
264 นาย ชาญ ดิศนุกูล
872 นาย ชาญ ตามกลาง
808 นาย  ชาญชัย ล้อมในเมือง
809 นาย  ชาญชัย ล้อมในเมือง
830 นาย ชาญชัย มุ่งครองกลาง
1285 นาย ชาญชาย ศรีจันทึก
823 นาย ชาตรี ทรัพย์สง่า
1186 นาย ชาติชาย ไหลหาโคตร
1371 นาย ชาติณรงค์ ทอยจัด
1116 นาง ช้าว นิยมสุข
262 น.ส. ชำนาญ ใจกรุณา
735 น.ส. ชำนาญ ใจกรุณา
583 น.ส. ชำนิด ปรืองาม
251 นาย ชิด ดอกพุทรา
1258 นาง ชื่นจิตร์ บุญอ่อน
1500 น.ส. ชุติมา เลิศวิลัย
419 ด.ต. ชู นาอ้อม
1306 นาย ชูเกียรติ สิทธิไชย
1403 นาย ชูชาติ เดชทะเล
1166 นาง ชูศรี พรมพันธ์ใจ
14 นาง เชย แวงโพสา
123 นาย เชิด กุนอก
1257 น.ส. เชื้อ ฝ้ายพิมาย
918 นาง ใช้ เดสันเทียะ
917 นาง ซ้อน หอมสันเทียะ
1099 น.ส. ญวน คิดถูก
375 นาง ญาณิศา อินทร์สาลี
927 นาง ฐานิตย์ บุญเขื่อง
914 พระ ณัฏฐกิตต์ ฉิมสันเทียะ
231 นาง ณัฐกานต์ เบาสูงเนิน
1524 นาง ณัฐกานต์ พยุงสันเทียะ
785 นาง ณัฐณิชา พั่วคูขาม
857 น.ส. ณัฐนันท์ เนตรถนอมศักดิ์
777 นาย ณัฐวุฒิ นิตะยะโส
778 นาย ณัฐวุฒิ นิตะยะโส
76 นาง ดวง ปานกลาง
1300 น.ส. ดวงกมล สินพรมราช
187 นาง ดวงใจ วีระนนท์
1461 น.ส. ดวงใจ รวิศิโรรัตน์
85 นาง ดวงตา แดงจันทึก
925 นาง ดวงตา หมิ่นกระโทก
1196 น.ส. ดวงเพชร รุจาคม
558 นาง ดอกไม้ นากุดนอก
1157 นาง ดอกไม้ ผิวผ่อง
1352 นาง ดอกรัง ระวังกลาง
1376 นาย ดอกรัง ดีพลกรัง
1455 นาง ดัชนี สาทกลาง
302 นาง ดาเรศ ฉิมพาลี
34 น.ส. ดาวรรค์ โนนยะโส
244 นาง ดาวเรือง ขอบกระโทก
404 นาง ดาวหวัน บุญเกิด
1141 นาง ดำ ศรียาโยชน์
1218 นาง ดำ จบมะรุม
505 นาย ดำรง แคล้วกระโทก
548 นาย เด่น ประมูลใหม่
394 น.ส. เดือน โพธิ์สอน
1307 น.ส. เดือนเพ็ญ มาคำผุย
397 นาย แดง การสร้าง
448 นาย แดง หน่ายโคกสูง
719 นาย แดง ปันทาลักษณ์
772 นาง แดง หมอกโคกสูง
1120 นาง แดง พลฉิม
158 น.ส. ตนันญา คงมา
1381 นาย ตอง จงกลกลาง
651 นาง ต๋อย นิลบัวลา
1463 นาย ตัน เย็นสบาย
691 นาง ตั้น เฉียบแหลม
898 น.ส. ต่าง เชิดกลาง
205 นาง ติ้ม อดทน
413 น.ส. ติ้ม การบรรจง
726 นาง ติ้ม แช่มสันเทียะ
1311 นาง ติ๋ว ลัดนอก
386 นาง ตุ่น ขำสูงเนิน
1532 นาง ตุ่น ประฏิสัตย์
1528 นาง ตุ๋ย ตั้งอำพรทิพย์
1089 นาง ตู๋ ฐานกระโทก
1211 นาง เติม ผิวนาม
970 น.ส. เติมสุข อัจฉริยะเมธากุล
1513 นาง เตี้ย ช่องผักแว่น
1148 นาง เตียง หนูดี
74 นาง เตือนใจ อุดนอก
333 นาง เตือนใจ นามสูงเนิน
683 นาง เตือนใจ คุณทะวงค์
1438 นาง เตือนใจ ชวนขุนทด
444 นาง แตง ชัยมัง
306 นาง แต่ง เขาขุนทด
428 นาง แตงอ่อน จันทร์ตา
722 นาง แตงอ่อน แตะกระโทก
31 นาง แต๋ว พืมขุนทด
479 นาง แต๋ว เที่ยงจันทึก
1295 นาง แต๋ว บุญสิงคาร
1470 นาง แต๋ว เดิงขุนทด
253 น.ส. โต้ ชนะภัย
932 นาง โต๊ะ จ้ายนอก
22 นาง ถนอม เอี่ยมสูงเนิน
237 นาง ถนอม ภักดีจอหอ
317 น.ส. ถนอม อุตไธสง
769 น.ส. ถนอม ลีสระบุตร
619 นาง ถนอมศรี คงชื่นใจ
551 นาง ถวิล ไชยเสนา
1320 นาย ถวิล แตงกระโทก
133 นาย ถัง แสงพรม
381 นาย ถาวร ชัยชนะ
975 นาย ถาวร โฆษวิฑิตกุล
283 นาง ถุง หลอดสันเทียะ
983 นาง เถา กาบสำโรง
118 น.ส. แถว ปักเขตานัง
818 นาง แถว ซอกิ่ง
875 นาย ทนอง พรมเสนา
928 ส.อ. ทรัพย์ เน้นเลิศ
585 นาง ทวาย พึ่งพิมาย
446 นาย ทวี ชินวงศ์
759 น.ส. ทวี กล้ากระโทก
881 นาง ทวี รัชตสันติ
1005 นาย ทวี ศิลปะ
1362 นาง ทวี ลี้ภัย
631 นาย ทวีศักดิ์ ผลมาตร์
1054 นาย ทวีศักดิ์ สารนอก
1216 นาย ทวีศักดิ์ ศิริเชิดฉันท์
1075 นาย ทวีสุข แก่นสุข
370 นาย ทอง เดินสันเทียะ
522 น.ส. ทองขาว สำลีหอม
389 นาง ทองคำ แสงวงค์คำ
474 นาง ทองดี กล้าหาญ
580 นาง ทองแดง บัวแก้ว
783 นาย ทองใบ นาเมืองรักษ์
1227 นาย ทองพันธุ์ ปานนอก
480 น.ส. ทองพูน เพ็ชรสูงเนิน
1301 นาง ทองพูน เพ็ชรนิล
1123 น.ส. ทองม้วน ไขโพธิ์
543 น.ส. ทองมาก หวังแหวกกลาง
1541 นาง ทองมี เจียนมะเริง
547 นาง ทองเมี้ยน เขียวนอก
614 น.ส. ทองแม้น ก้านโคกสูง
790 นาง ทองยุ่น ปักกาโร
1254 นาง ทองล้วน ภูละคร
776 นาย ทองวุ่น เจิมกระแจะ
95 นาง ทองสี ขจรแสงอุทัย
152 นาย ทองสุข ชาติสีหราช
1502 นาง ทองสูน บุดดา
745 นาง ทองใส ชาติบุรี
1170 นาง ทองเหลือง ไชยะโส
1276 นาง ทองเหลือง ก้อนกิ่ง
1472 นาย ทองฮวด กรไธสง
1000 นาย ทอน หาญสุด
1533 นาย ทอย คำมะปะนา
1026 นาง ทะวาย โบงูเหลือม
1267 นาง ทะวาย เกิดศรีทอง
1322 นาย ทัด บุ้งกระโทก
304 นาง ทับทิม สวามิชัย
1084 นาง ทับทิม หม่องกระโทก
1437 น.ส. ทัศณีย์ มาปะโก
92 นาง ทัศนีย์ สิงหนันทน์
1197 นาง ทัศมาพร แกขุนทด
376 นาย ทำนอง จ้องกระโทก
568 นาย ทำรงค์ศักดิ์ แทนพลกรัง
49 นาง ทิพย์ พิงโคกกรวด
63 นาง ทิพย์เกษร พิมพ์เสน
1096 นาย ทิม ขอรวมกลาง
1182 นาง ทุเรียน รวบกระโทก
1223 น.ส. ทุเรียน งานโคกสูง
1348 นาง ทุเรียน ประดิษฐ์พงษ์
960 นาง เทา สารสิทธิ์
1195 นาย เทา หมายนามกลาง
1150 นาง เที่ยง เบ้าตลุมปุ๊ก
263 นาง เทียน จงผ่อนกลาง
1370 นาย เทียน โพนกระโทก
1122 นาง เทียม เพ็ชร์ตะกั่ว
792 นาย โท เมิงขุนทด
909 นาง ธรรม เฟื่องฟู
667 นาย ธวัชชัย สุขพินิจ
161 น.ส. ธัญพัฒน์ ฝ่ายกระโทก
1219 นาง ธัญรดา เชษฐ์ขุนทด
296 นาง ธันยพร ฉ่ำจอหอ
443 นาง ธันยพร แขค้างพลู
234 นาง ธันยพัฒน์ แซ่เลี่ยว
327 น.ส. ธิดารัตน์ อุปพันธ์วงศ์
1493 นาย ธีรพงศ์ เขื่อนนอก
1550 นาย ธีระชัย ประสงค์ดี
496 นาย ธีระพงษ์ ไฝจันทึก
93 นาย ธีวัชร์ หุนสูงเนิน
1512 น.ส. นกแก้ว แฝดกลาง
372 นาง นกน้อย ศรีหานาถ
340 นาง นง กลมกลาง
704 นาง นงคราญ หลงพิมาย
506 นาง นงนุช กายจะโป๊ะ
1316 นาง นงนุช บุตรงาม
692 นาง นงลักษณ์ ศรียะวงค์
647 น.ส. นพรัตน์ สุขสมบัติ
451 นาย นภดล อุทัยฉายแสง
1275 นาง นภัสสร เรืองประโดก
1389 นาง นภาวรรณ ผลกระโทก
814 นาย  นรวัฒน์ จันขุน
449 นาง นฤมล สังข์พิทักษ์กุล
1129 นาง นวลจรรยา เหลือสืบชาติ
796 นาย น้อม สาทกลาง
98 นาง น้อย นานา
240 นาย น้อย จันทร์พุดซา
598 นาง น้อย พงษ์ศาวดาร
1137 นาย น้อย ชมโพธิ์
1367 นาย น้อย เสชนะ
11 นาง นัชชา ไตรเจริญเดช
716 นาย นัด อ่อนโคกสูง
175 นาย นัน โมรานอก
1007 น.ส. นันทิชา ซำรัมย์
1522 นาง นันทิยา แพนไธสง
756 นาง นาง งามเนตร
1165 น.ส. นาง โสดจันทึก
141 นาง นางน้อย แสงสว่าง
54 นาง นาตยา สมพรจิตร์
359 นาง นารี จงบวกกลาง
891 นาง นารี บุญมี
893 นาง นาลี แสนสี
145 นาง นาวิน โมงขุนทด
492 นาง น้ำเต้า เบาสันเทียะ
82 นาง น้ำอ้อย พลายละหาร
586 นาย นิกร ชาญสูงเนิน
312 นาง นิด ปักกาโล
675 นาง นิด ม้วนกระโทก
727 น.ส. นิด พอนโคกสูง
1112 นาง นิตยา เรืองรอน
1188 นาง นิตยา ฟอพิมาย
1270 นาย นิพล อาทิตย์ตั้ง
229 น.ส. นิภา ชุ่มกิ่ง
1094 นาง นิภา สุเสวี
511 นาง นิภาวรรณ มะลิซ้อน
284 นาง นิยม พูนกลาง
866 นาย นิยม ทรงสังข์
1521 นาง นิยม คงจีน
620 นาย นิรุทธิ์ ชุ่มประเสริฐ
1245 นาย นิวัฒน์ สีสกุลวงศ์
800 นาย นิวาส บำเพ็ญ
5 นาง นิสาคร เกษมทรัพย์ทวี
329 น.ส. นิสารัตน์ ทานอก
1106 นาง นุชจรี เตาะไธสง
615 นาง นุชจิรา สินปรุ
450 น.ส. นุชนารถ มีศิลปสม
1396 นาง นุ่ม อินทร์สำฤทธิ์
1526 นาง บท ไกรอ่ำ
488 นาย บรรจง สูนรอด
1330 นาง บรรจง แก้วคูนอก
110 นาง บรรดล เจ๊กจันทึก
172 นาย บรรพต เตชะทวีชัย
174 น.ส. บังอร พูนสำราญ
204 นาง บังอร คงโนนนอก
365 นาง บังอร เคาขุนทด
718 นาง บังอร เถียมดอน
742 นาง บังอร นรมาตร
1217 นาง บังอร ชมภูสลุง
1349 น.ส. บังอร บุญมาสิทธิ์
26 น.ส. บัว ทรวงโพธิ์
1391 นาง บัวคำ ทองปัญญา
101 น.ส. บัวชม บำรุงนา
157 น.ส. บัวทอง ชำนินอก
255 นาง บัวผัด โฉมสันเทียะ
173 นาง บัวพา แสงวิโรจน์
852 นาง บัวริม เลี้ยงจอหอ
1388 น.ส. บัวริม ศรีรักษ์สูงเนิน
88 นาง บัวเรียน แสนธิ
192 นาง บัวลอย ขีดสำโรง
403 นาง บัวลอย กัลยาบุตร
834 นาง บัวลอย เดือนใหม่
947 นาง บัวลัย ทบบุตร
109 พ.ต. บำรุง ปฏิบัติ
1531 นาง บุ้ง สร้างไร่
1200 นาย บุญ จันทร์กระจ่าง
265 นาง บุญจันทร์ คร้อกลาง
616 น.ส. บุญช่วย ภาคกระโทก
1008 นาย บุญช่วย คิดรอบ
923 นาย บุญชื่น พิทักนอก
1073 นาง บุญชู เพ็ญพลกรัง
1419 นาย บุญเชิด ชายกลาง
138 น.ส. บุญเดือน ดีจันทึก
1271 นาง บุญถึง อะโน
1484 นาย บุญถือ กระฉอดนอก
1142 นาย บุญเทียม เพียงกระโทก
1506 นาย บุญธรรม โค้งนอก
227 นาง บุญนอง แช้มรำ
218 นาย บุญนาค พิณปรุ
1467 นาย บุญปลูก ภูช่างทอง
1294 น.ส. บุญพยุง ฉลาด
1412 นาย บุญมา ทาหา
1417 นาง บุญมา ขอสินกลาง
323 นาง บุญมี โนรี
368 นาง บุญมี คิดการ
712 นาง บุญยงค์ ศิริเสรี
1490 นาง บุญยงค์ บุญไธสง
1372 นาง บุญเยี่ยม ทดบุญ
489 นาง บุญเรือง ฝอยทอง
634 นาย บุญเรือง กาศขุนทด
1418 นาง บุญเรือน การบรรจง
627 นาง บุญโรม เรียมลิว
1536 นาง บุญล้อม ชาติวงค์
701 นาง บุญเลี่ยง พิมพา
50 นาง บุญเลี้ยง สวนจะบก
1082 นาง บุญเลี้ยง เทพังเทียม
1126 นาง บุญเลี้ยง แสงภาพ
117 นาง บุญส่ง หาญนอก
163 นาง บุญส่ง จอกจอหอ
574 นาง บุญส่ง ทุมกลาง
915 นาย บุญส่ง แก้วพลกรัง
1085 นาง บุญส่ง ทินกระโทก
1401 นาย บุญส่ง มุ่งปันกลาง
1101 นาย บุญสม ถึงนอก
1318 นาง บุญสม เที่ยงกระโทก
36 นาง บุญเสริม เอี้ยงหมื่นไวย
880 นาย บุญเสริม ฉิ่งสูงเนิน
1517 นาง บุญเสริม สินสมบูรณ์
686 นาง บุญเหลือ ติคำรัมย์
1152 นาย บุญไหล น้อมจันทึก
20 น.ส. บุญโฮม ทวยหา
147 นาย บุญโฮม ฉิมหาชาติ
685 น.ส. บุญโฮม สุนารัก
180 น.ส. บุปผา แกนขุนทด
1055 น.ส. บุปผา มีชำนาญ
636 นาง บุษกร มิตรตะขบ
606 นาง บู่ การเร็ว
948 นาง เบญจวรรณ ยืนยง
1416 นาง เบาะ ยินดี
1044 นาย แบน เกงขุนทด
321 นาง ปนัดดา สุขนิล
1208 นาง ปภาวรินทร์ สุขชาตะ
97 นาย ปรเมศวร์ สังข์อินทร์
364 นาง ประกอบ หิบขุนทด
644 นาง ประกอบ โพธิ์กลาง
1228 นาย ประครอง มากด่านกลาง
73 นาย ประคอง ภูมิโคกรักษ์
305 นาง ประคอง เอี่ยมสูงเนิน
1027 นาง ประคอง ทองโคกสูง
1385 นาง ประคอง สุบงกช
1433 นาง ประคอง พระภักตร์
698 นาย ประจบ คะมา
1171 นาย ประจบ ชาสันเทียะ
37 นาย ประจวบ ถอยกระโทก
209 นาย ประจวบ โฉสูงเนิน
557 นาง ประจวบ พุขุนทด
640 นาง ประจวบ ภูมิโคกรักษ์
763 นาย ประจวบ เหลี่ยมสีจันทร์
1252 นาย ประจวบ เลากลาง
1173 นาย ประจักร์ สุวรรณะ
517 นาย ประชุม เรียงสันเทียะ
111 นาย ประเชิญ จีรังโคกกรวด
1160 นาย ประณีต ชาญนอก
179 นาง ประดับ ศิลปชัย
273 นาง ประดิษฐ์ สุวรรณระ
140 นาง ประดิษฐ วงษกา
1243 นาง ประทีป เชิดเพ็ชรัตน์
1283 น.ส. ประทุม มะลิสูงเนิน
1328 นาย ประทุม เพาะกลาง
1478 น.ส. ประทุม นาบุญ
1154 นาง ประทุมพร ยมทา
1505 นาย ประเทือง กาหาวงค์
515 นาง ประนอม พิขุนทด
521 นาง ประนอม ถุงกลาง
765 น.ส. ประนอม บุรีสูงเนิน
864 นาง ประนอม ธรรมศาสตร์
1447 นาง ประนอม ญาติโพธิ์
764 นาย ประพันธุ์ โผจัตุรัส
1507 นาง ประไพ ป่วงกระโทก
950 นาง ประภาศรี ชื่นมะเริง
878 นาย ประภาส จันทร์ที
69 นาย ประมวล พยัคฆา
391 นาย ประมวล วชิรมโนสุข
906 นาง ประมวล ทำกิน
582 นาย ประยงค์ จิตต์ซื่อ
1325 นาย ประยนต์ เจริญสุข
1090 นาย ประยุน คำทุย
332 นาย ประยูร ไชยศร
190 นาย ประสงค์ ทรัพย์ธเนศ
708 นาย ประสพ เทียนขุนทด
1086 นาย ประสาน ด่านกระโทก
168 นาย ประสิทธิ์ พระนารายณ์
656 นาย ประสิทธิ์ ศรีวิจารณ์
771 นาย ประสิทธิ์ ขึงโพธิ์
1087 นาย ประสิทธิ์ สาสีลา
1108 นาย ประสิทธิ์ สีสอน
1201 นาย ประสิทธิ์ พยัพกลาง
1256 จ.ส.อ. ประสิทธิ์ ปรุเขตต์
1423 นาย ประสิทธิ์ เชษฐ์ขุนทด
328 นาย ประเสริฐ ยุนสระน้อย
536 นาย ประเสริฐ คำหล่า
706 นาย ประเสริฐ เรืองนา
780 นาย ประเสริฐ นะทะศิริ
206 นาง ประหยัด วัฒนา
94 นาง ปราณี เวกสูงเนิน
216 นาง ปราณี สุดจันทึก
463 นาง ปราณี อุ่นสุวรรณ
618 นาง ปราณี สายัญ
646 นาง ปราณี หาญสมบัติ
1192 นาง ปราณี ธูปพุดซา
1199 นาง ปราณี เพ็งกลาง
1259 น.ส. ปราณี กาลพันธุ์นิล
1269 นาง ปราณี เต็งผักแว่น
1410 นาง ปราณี สอนจันดา
935 น.ส. ปรานอม พึ่งสุข
953 นาง ปรานอม สีพูน
848 นาย ปราโมทย์ เล็กสุวงษ์
475 นาย ปรารภ รักรอด
1473 น.ส. ปริยาดา หงส์สอง
934 นาง ปรียา ยอดสง่า
1261 นาย ปรึก เนื่องทองหลาง
1039 น.ส. ปลา หุบกำปัง
874 นาง ป้อง แสงสว่าง
1422 นาง ป๋อง เหขุนทด
48 นาง ปองนภา ดรสระน้อย
995 นาง ปัญจพร พุ่มพฤกษา
186 นาย ปัญญา ศรีกำปัง
892 นาย ปัญญา คงประทีป
1184 นาย ปัญญา เบียกขุนทด
437 นาย ปั่น ดอดกระโทก
813 นาย  ปากกา พงษ์สวัสดิ์
804 นาง ปาน พากระโทก
999 นาง ปาริชาติ ศรีพิมาย
411 นาง ปิติภรณ์ ทวีวิกยการ
60 นาง ปิ่น ฝึกดอนวัง
279 นาง ปิ่น ถนอมพุดซา
1501 นาย ปิ่น วงเอก
1534 นาง ปิ่น ศรีโฮง
862 น.ส. ปุ่น นนทะคำจันทร์
1368 นาง ปุ่น เสมาเพชร
1314 นาย เปรมประชา ปุริเส
532 นาง เปรมอนงค์ มุสิกะสาร
154 นาง เปรียว โบขุนทด
322 น.ส. เปรียว บุญภักดี
1062 นาง เปรียว ชนางกลาง
30 นาง เป้า ทับหมื่นไวย
733 นาง เป้า ซอสูงเนิน
687 นาง แป ฟอมไธสง
464 นาย แป้น ใจทน
1104 นาย โปร่ง หงษาพล
401 นาย โป๊ะ ทองศรี
1067 นาง ไปล่ นิลขุนทด
1308 น.ส. ผจง ทองทั่ว
550 นาง ผัน ยศกลาง
1193 น.ส. ผาสุก บุญสายออ
470 นาย ผิน คำจีน
472 นาง ผิน โงสันเทียะ
571 นาง ฝอยทอง รอดกลาง
1434 นาย พงศธร พรมศรี
350 นาย พนา สร้างมูล
1266 นาง พนิดา ปลิงกระโทก
740 นาย พยนต์ ศิริพันธุ์
673 นาง พยอม ล้อมขุนทด
476 นาย พยัพ ปลักกระโทก
1411 นาง พรจันทร์ ใจจันทึก
310 นาย พรชัย เหรา
1315 น.ส. พรทิพย์ ปุ๊กหมื่นไวย
1440 นาง พรทิพย์ สุวรรณ์ดวง
1474 น.ส. พรทิพย์ ชวนโพธิ์
1408 นาย พรประเสริฐ สอนจันทึก
1241 นาง พรพรรณ ชื่นผล
18 น.ส. พรพิมล ย้อยจะโปะ
220 นาง พรพิศ แก้ววงศ์ตระกูล
274 นาย พรม แสนพลกรัง
793 นาย พรม แฝงกระโทก
77 น.ส. พรรณี ดวงสมร
335 นาง พรรณี แฟงมูล
454 นาง พรรณี วนสันเทียะ
465 นาง พรรณี มุทุตา
1231 นาง พรรณี อภิชัยทรงฤทธิ์
1162 น.ส. พรหมรินทร์ ศิริสูงเนิน
385 นาง พร้อม แต้มพิมาย
1329 นาง พริ้ง เนียมโพธิ์
1037 นาย พล กลอนกลาง
224 นาง พลวน บัตรดอน
1226 นาย พะนา ธงสันเทียะ
181 นาง พะเยาว์ มณีรัตน์
12 น.ส. พัชรินทร์ เหง้าวิชัย
603 นาง พัทธยา วัฒนะวิโรฒ
51 นาง พัน ห่างกลาง
1080 นาง พัน ยางสันเทียะ
1435 นาย พัน บัวทอง
311 น.ส. พันธ์ นาคราช
821 น.ส. พันธ์ แก้วมะเริง
990 นาง พันธ์ ด้วงกลาง
295 นาง พานบ ยอดนอก
177 นาย พานรอง ฝ่ายสิงห์
1310 นาย พานิช ศรีสระน้อย
1280 นาง พิกุล กำบังกาย
79 นาย พิจิต ภูมิโคกรักษ์
1458 นาย พิชัย แปลนดี
502 นาย พิชิต อังคุณานุวัติ
351 นาง พินิจ รุมพรสระน้อย
556 นาง พินิจ บำรุงนา
657 นาย พินิจ สำเภาทอง
143 นาง พิมพ์พร สิทธิสา
1334 น.ส. พิศ ปริวัฒน์
980 นาง พิศวงค์ จอมกิ่ง
966 น.ส. พิศสมัย เวชยันต์
877 นาง พิสมัย ยอดแก้ว
1549 นาย พิสันต์ คงดี
561 นาย พีรพัฒน์ หมั่นครบุรี
608 น.ส. พูนศรี โตนน้ำขาว
1477 น.ส. พูนศรี ศรีจันทึก
825 นาย พูล แฝงด่านกลาง
945 น.ส. เพ็ชร จันคลัง
1050 นาง เพ็ญนภา มุ่งแฝงกลาง
1134 น.ส. เพ็ญพักตร์ โวกสูงเนิน
781 นาง เพ็ญวิมล เลื่อนสูงเนิน
770 น.ส. เพ็ญศรี แถวจันทึก
979 นาง เพ็ญศรี แซ่ตัง
537 นาง เพลินพิศ ศรีเงินพันธุ์
1356 นาง เพียร โนนกระโทก
1260 นาง แพรว เสริมสิน
1023 น.ส. ไพทูล จงกระโทก
3 นาง ไพรวัลย์ แหล้สุวรรณ
1380 น.ส. ไพรัตน์ จันดอน
1183 นาง ไพริน เหมี่ยงสันเทียะ
1390 นาง ไพวรรณ พูนผล
278 นาง ไพศาล รอดวินิจ
895 นาย ไพศาล วิกันชัย
1043 นาย ไพศาล แสงศรี
1029 นาง ภรณ์ศรี โอกีฬา
525 นาง ภัชรินธร ขวัญมา
1333 นาง ภัณฑิลา มนเทียร
1006 น.ส. ภันทิลา เก่าค้างพลู
1404 นาย ภาณุวัฒน์ สุภิญโญ
801 น.ส. ภาวิณี แพทย์กระโทก
116 นาง ภิญโญ หาชัยภูมิ
593 นาง ภิราภรณ์ ขันงูเหลือม
210 นาย มงคล ปัตตาเทสัง
343 นาย มงคล พงษ์จังหรีด
1554 นาย มงคล บุขุนทด
259 น.ส. มณี เงสันเทียะ
633 นาง มณี ศรีบัวรายณ์
703 นาง มณีจันทร์ นานา
442 นาง มณีรัตน์ ยามี
436 นาง มน ครองเมืองเพชร
894 นาง มน กานสง่า
1068 นาง มน จอมโคกกรวด
811 นาง มนสิชา วิชัยศรี
1140 นาย มนัฐชยาภรณ์ ทาระกลาง
553 นาย มนัส โนมขุนทด
1189 นาย มนูญ พรมษา
1176 น.ส. มลิวัลย์ ปลัดศรีช่วย
482 นาย มอญ แสงสายออ
367 นาง มะปราง สุขนอก
330 นาง มะลิ อนุลีจันทร์
617 น.ส. มะลิ ผิวงาม
1468 นาง มะลิ โนมขุนทด
1466 นาง มะลิวัลย์ ทับเพชร
1003 นาย มักกะสัน พินิจโคกกรวด
973 นาง มัทนี อินทวงศ์
67 นาง มาก ชวนโพธิ์
560 นาย มานพ เมินกระโทก
159 นาง มานะ ด่านกลาง
1383 นาย มานะ สำอาง
591 นาง มานิจ จันทร์เพ็ญ
529 นาย มานิตย์ ศิริทรัพย์
940 นาง มาเรียม ไพโรจน์
326 นาง มาลัย เสลาดอน
518 นาง มาลัย ฝึกดอนวัง
963 นาง มาลี มุมทอง
1072 นาง มาลี โหมสันเทียะ
1347 นาง มาลี ขอศรีกลาง
435 นาง มิ อุปถัมภานนท์
1032 นาง มิ่งขวัญ พลีพูล
1118 นาย มิตรชาย กูลพิมาย
299 นาย มี จับปิดครบุรี
445 นาง มี ผันกระโทก
530 นาง มี พุฒกลาง
1399 นาง มี เจริญดี
1312 น.ส. มุกดา ดาปาขา
749 นาง มุ่ง แพะกระโทก
1451 นาง มุ่ง แสงจันทร์
162 นาย มุ้ย ยอนกระโทก
1244 นาง เมี้ยน รานอก
288 น.ส. แม้น กริชสะกะ
916 น.ส. ไมล์ เถาพิมาย
1001 นาย ยงยุทธ มีกำปัง
761 นาย ยนต์ เสนพิมาย
541 นาง ยมลพร เพ่งพิศ
424 น.ส. ยวง ตั้วสูงเนิน
40 นาง ยวน เงาโคกสูง
228 นาย ยวน ปลั่งกลาง
300 นาย ยวน บัวสูงเนิน
1155 นาง ยวน พับขุนทด
1378 นาง ยวน ทานกระโทก
1249 นาง ยศ เอื้องจันทึก
1492 นาย ยอด มูลนอก
1207 นาย ยอดฤทธิ์ เลาหะนันท์
599 นาง ย้อย ด่านกลาง
705 นาย ยัง หลงพิมาย
563 นาง ยาใจ สุภาพ
1002 นาง ยิ่งลักษณ์ สุทธิกรคานนท์
185 นาง ยุพา พีบขุนทด
1061 นาง ยุพาภรณ์ พงษ์นาคินทร์
1111 น.ส. ยุพาวดี เบสูงเนิน
135 นาง ยุพิน รัศมี
1414 น.ส. ยุวัลดา เทียมเลิศ
1542 นาง เยาวนาท เจือจันทึก
325 นาง เยาวประภา เทไธสง
1273 นาง เยาวลักษณ์ กองทุ่งมน
452 น.ส. เยี่ยม หลัดสูงเนิน
1377 นาย แย้ม ทองอยู่
170 พล.ต.ท. โยธิน มัธยมนันทน์
45 นาง ใย โทสูงเนิน
899 นาย ใย เฉียงกลาง
748 น.ส. รจนา โชว์สูงเนิน
1124 นาย รณกร ปาละพล
270 นาง รวงทอง รอสูงเนิน
10 นาง รวม แสงดี
787 น.ส. รวย แก้วพูน
638 น.ส. รสริน ชัยวงค์
1425 นาย รอด อินจอหอ
661 นาง ระเบียบ ดมสูงเนิน
831 นาง ระเบียบ ปลอดสันเทียะ
1459 นาง ระเบียบ วังไธสง
827 นาย รักแดน เสียมกระโทก
587 นาง รัง ชูชีวา
1342 นาง รัชฌัน ตุพิภาค
807 นาง รัชนี ตั้งกิจเพชรเจริญ
965 นาง รัตนา พึ่งโคกสูง
974 นาง รัตนา สุริยกุล ณ อยุธยา
1413 น.ส. รัตนากร เกตุประทุม
507 น.ส. รันต์ตรี ตามสาย
233 น.ส. รัศมี ศรีภิบาล
643 นาง รัศมี สินธุชาติ
924 น.ส. รัสริยา จันทรศรี
968 นาย ราเชน สีหาราช
1013 นาง ราตรี โคตรประทุม
540 นาง รำพัน แจ้งไพร
72 นาง รำพึง เฉลยอาสน์
1237 นาง รำพึง อิสราบาล
39 นาง รำไพ เหมือดตะคุ
1092 น.ส. รำไพพรรณ รัตนรักษ์
1462 นาง รุ่งณิชา คำแก้ว
120 นาย เรไร ลอยสันเทียะ
757 นาง เรไร พิรักษา
1180 นาง เริง เวสา
885 นาย เรืองไท พิงขุนทด
1475 นาง ไรวรรณ เชื่อมไธสง
941 นาง ลมัย พร้อมกลาง
1194 น.ส. ลมัย เสงี่ยมโคกกรวด
1064 นาง ลมุล พลอยกระโทก
71 น.ส. ล้อม แสนฉิมพลี
286 นาย ล้อม ห่อฉิมพลี
846 นาง ล้อม พันชนะ
1397 นาง ละมน ลัดสันเทียะ
996 น.ส. ละมวน คีขุนทด
178 นาง ละม่อม ชมศรี
104 นาง ละมัย กาละพันธ์
148 นาง ละมัย พลดงนอก
672 นาง ละมัย พิพัฒน์
987 นาง ละมัย อย่างสูง
992 นาย ละมัย อย่างสูง
1323 นาง ละมัย หมุนดอน
353 นาง ละม้าย เปรมปรีดา
926 นาง ละม้าย จงฝากกลาง
142 นาง ละมุด ชิดสูงเนิน
290 นาง ละมุน โลสันเทียะ
431 นาง ละเมียด สวะรัมย์
1545 นาง ละเมียด ปุ๊กหมื่นไวย
61 นาง ละออ ครูทำสวน
477 นาง ละออ หมวดกรม
713 นาง ละออ ถ่ายสูงเนิน
151 นาง ละออง สุราษฎร์
526 นาง ละออง ขาวสุข
936 นาง ละออง ฤทธิเดช
1278 นาง ละออง ฉาสันเทียะ
611 นาง ละเอียด รอดปราณี
1052 นาง ละเอียด รื่นเริงสระน้อย
1298 นาง ละเอียด กุนอก
1508 นาง ละเอียด เปลื้องกระโทก
1479 นาง ลักษณา ดีบริสุทธิ์
1262 นาง ลัดดา ภูมิโคกรักษ์
1250 น.ส. ลัดดาวัลย์ บรรลือสำโรง
1514 นาย ลาภ เจียกกระโทก
400 นาง ลำดวน มณีจันทึก
1336 นาง ลำดวน คิดรอบ
362 นาย ลำเนา จบพรมราช
1409 น.ส. ลำปราง ใหญ่จันทึก
1494 นาง ลำปราง สุริยะลังกา
1105 นาง ลำพวน เจียมจันทึก
670 นาย ลำพอง แดนงูเหลือม
1036 นาง ลำพัน ปั่นณรงค์
1202 นาง ลำพึง บุตรศรีภูมิ
1387 น.ส. ลำพึง พรมมานอก
1038 นาง ลำพูน ทองดีนอก
6 น.ส. ลำเพย อภัยนอก
658 นาย ลำเพลิน ระพันธ์
1078 นาง ลำเภา ลัทธศักดิ์ศิริ
1125 น.ส. ลำยวง งอบสูงเนิน
348 น.ส. ลำไย สมพลกรัง
1088 นาง ลำไย รัตน์เจริญ
652 นาง ลิ้นจี่ นิลสุข
223 นาง เล็ก หาญนอก
578 นาง เล็ก กาญจนะเกตุ
794 น.ส. เล็ก ทิศกระโทก
900 นาง เล็ก จิรานุวัฒน์
1103 นาง เล็ก หยั่งบุญ
68 นาง เลาะ อุคำ
842 นาง เลิศ ทิพย์คูนอก
1079 นาง เลี้ยง โอนสันเทียะ
64 นาง เลียบ หวังดำกลาง
42 นาย เลี่ยม ปลอดกระโทก
1163 นาย เลี่ยม เรืองศรี
87 นาง เลื่อน ศรีฟุยเดช
239 นาย เลื่อน เป็นซอ
1469 นาง ไล แทนพลกรัง
106 นาย วงศธร มิ่งเมือง
167 นาง วนิดา วัชรปิยะกุล
215 น.ส. วนิดา ขุมทอง
858 นาง วนิดา แสงเพ็ชร
1234 น.ส. วนิดา เลิศสระน้อย
508 นาง วรณัน หมั่นนางรอง
1161 นาย วรพรชัย ชาญสูงเนิน
610 นาง วรรณดี พุดลา
933 นาง วรรณพร ทองปิ่น
753 น.ส. วรรณา พุษฎีดอน
315 น.ส. วรรณี นวลสันเทียะ
1034 นาง วรรณี เดชสำโรง
1131 นาง วรรณี รอดดี
689 นาย วรวิทย์ ช่วยพิมาย
393 นาย วรวุฒิ เล้าอารยะรักษ์
1510 น.ส. วรีพร จิตตรีศิลป์
1147 นาง วะลี นุ่นกลาง
313 นาย วัชระ นรารัตน์
1386 น.ส. วัชราภรณ์ แก้วนะรา
886 นาย วัชรินทร์ พวงพิมาย
1519 นาง วัชรี ประเสริฐกุล
1350 นาย วัณธวัฒน์ สินปรุ
1553 นาย วัน สระขุนทด
981 นาย วันชัย ก่องนอก
730 นาง วันดี เวินขุนทด
1351 นาง วันดี ศรีหมื่นไวย
1546 น.ส. วันดี เอนกลาง
15 นาง วันนา พิมล
527 น.ส. วันเพ็ญ เรียบร้อย
724 นาง วันเพ็ญ พุฒนอก
887 น.ส. วันเพ็ญ พรอมตตระกูล
908 น.ส. วันเพ็ญ เกลื่อนสันเทียะ
938 นาง วันเพ็ญ ระเบียบโพธิ์
371 น.ส. วัลนา แป้นสันเทียะ
512 นาง วาด ฟังสันเทียะ
939 นาง วาย ทองกระโทก
112 นาง วารินทร์ นิตย์ไธสง
83 นาง วารี คูณขุนทด
339 น.ส. วารี แสงอรุณ
396 นาย วารี อ่ำกลาง
1121 นาง วารี นิยมสุข
245 น.ส. วาสนา ฉิมวัฒน์
1042 นาง วาสนา ศรีจันทร์ทา
1339 นาง วาสนา พรมด้วง
1464 นาง วาสนา ใจรักพันธุ์
1529 นาง วาสนา พนมเครือ
272 น.ส. วิจิตรา โชคชัยรัตนโชติ
590 นาย วิชชา ฤทธิ์บุญ
856 น.ส. วิชชุดา พรมเสน
78 นาย วิชัย ดาลขุนทด
217 นาย วิชัย สวนหนองปลิง
250 นาย วิชัย คิดดี
254 นาย วิชัย สวัสดี
605 นาย วิชัย พรจะโป๊ะ
663 นาย วิชัย ศรีคำภา
1331 นาย วิชัย แสนวันดี
822 นาย  วิชาญ หมายใหญ่
1465 นาง วิชิน สุขยา
126 นาง วิชุฎา เจริญสุข
513 นาย วิเชียร ขุงสันเทียะ
1456 นาย วิทยา คุ้มพงษ์
957 นาย วินัย ทองขุนทด
1057 นาย วินัย คนหมั่น
1009 น.ส. วิพาพร หงษ์จะบก
221 น.ส. วิภาวรรณ เอนกนนท์
219 นาง วิภาวี กึมขุนทด
1523 นาง วิมูล สิงห์ทอง
1021 นาย วิรัต จุลกระโทก
346 นาย วิรัตน์ ขุนทิพย์
347 นาย วิรัตน์ ขุนทิพย์
1393 น.ส. วิริยาพร เกษตรกรกุล
56 นาย วิโรจน์ ทาสันเทียะ
1265 นาย วิโรจน์ ไทยสำโรง
90 นาง วิลัย แก้วขวาน้อย
628 นาง วิลัย เวิดสูงเนิน
417 นาง วิไล ประเทศสิงห์
621 นาง วิไล รอดสวัสดิ์
971 นาง วิไล รีบเร่งรัมย์
1071 นาง วิไลวรรณ์ ชอบรัก
949 นาย วิสันต์ กุมปรุ
1128 นาย วิสิทธิ์ จินนิล
1066 นาย วิสูตร หวลห้อย
1361 นาย วีรชิต บุญเทพ
567 นาย วีรพล น้อยกรูด
425 นาย วีรยุทธ จู๋สันเทียะ
373 นาย วีระ กาจกลางดอน
665 นาย วีระชัย ศิริกายสิทธิ์
57 นาง วุ่น บุญลอย
352 นาย วุ่น เนียนไธง
694 นาย วุ่น หมอยา
693 นาย ไว ก้อนดอน
160 น.ส. ศรัทธาทิพย์ เซ็นจะบก
921 น.ส. ศรีจันทร์ นะไธสง
1485 นาง ศรีจันทร์ ประจิตร
447 น.ส. ศรีนวล วันเที่ยง
1321 นาง ศรีเนียม แจ้งไพร
361 นาง ศรีพร อุปแก้ว
1297 น.ส. ศศิกานต์ จงคอยกลาง
1488 นาง ศศิกานต์ จันทรชาลี
1539 นาง ศศิชา ศรีดะดม
942 นาย ศักดิ์ดา แสงปัก
338 นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีสำโรง
1144 น.ส. ศิริพร อินทร์โคกสูง
1097 นาง ศิริลักษณ์ บรรดาศักดิ์
1538 นาง ศิลธรรม ธีระปัญญา
84 นาง ศิวิมล ดานขุนทด
854 น.ส. ศุภมาส ถนอมดี
1010 นาย ศุภวัฒน์ วรรณา
165 นาง สกาวเดือน ดาวสันเทียะ
1326 น.ส. สกุลนา ศรียงพะเนา
108 นาง สงกรานต์ สีน้ำอ้อย
867 นาง สงบ พัดโพธิ์
267 นาง สงวน พวงทาพา
468 นาง สงวน จันทร์เรือง
1113 นาย สงวน ค้าสบาย
1212 น.ส. สงวน ทรงจันทึก
901 นาย ส่งเสริม แจ่มนอก
592 นาง สงัด แซ่โหล
612 นาย สง่า งามคงงาม
1159 นาย สง่า ดินกระโทก
1405 นาง สด ชูชิด
952 นาย สถาพร วอนทองหลาง
554 นาย สนอง แฉล้มในเมือง
775 นาง สนัด เสริฐสูงเนิน
1452 นาง สนับ แก้วเกิด
384 นาย สนิท คงประเสริฐ
929 นาง สนิท ดอกกลาง
1018 นาย สนิท ยวงจอหอ
1077 นาง สนิท ธัญญานนท์
626 นาง สไบทิพย์ พายผักแว่น
414 นาย สม สวนจังหรีด
1047 นาง สมกิม คอยสูงเนิน
47 นาย สมเกียรติ แทนฉิมพลี
817 นาย  สมเกียรติ มารยาทสระน้อย
820 นาย  สมเกียรติ เฉียงจะโปะ
519 น.ส. สมควร นวนสวาย
1156 นาง สมคิด วาสเกษม
1235 น.ส. สมคิด กลอนเมืองปัก
1305 นาง สมคิด แสงฤทธิ์
103 นาง สมจิต วาปีทะ
1296 นาย สมจิต ศรีพลกรัง
1407 นาง สมจิตต์ เณรสีนาค
668 นาง สมจิตร์ แก้วงาม
171 นาง สมจิตร เวียนนอก
399 นาย สมจิตร พูนเสลา
613 นาง สมจิตร รักด่านกลาง
994 นาง สมจิตร ตะบองทอง
1251 นาง สมจิตร ดาแก้ว
1255 นาง สมจิตร เพียรเพชร
1509 นาง สมจิตร แคลนกระโทก
1530 นาง สมจิตร โอดจันทึก
96 น.ส. สมใจ หาวิชา
1019 น.ส. สมใจ ทรัพย์มงคล
1022 นาง สมใจ จุลกระโทก
1119 นาง สมใจ เศษบุบผา
121 นาย สมชาย แผลกระโทก
308 นาย สมชาย ปินะเต
418 นาย สมชาย เรืองรัมย์
978 นาย สมชาย โกรพิมาย
1035 ด.ต. สมชาย รวมใหม่
1083 นาย สมชาย ม้ากระโทก
988 นาง สมชิต แฉกพิมาย
883 นาง สมชิ้น วีระเท่า
806 นาง ส้มชื่น สินปรุใหญ่
1394 น.ส. ส้มเช้า ทิมทวด
102 นาย สมเดช จีรวุฒิ
184 นาง สมนึก พูนขุนทด
566 นาง สมนึก แตนผักแว่น
884 นาย สมนึก บกกระโทก
4 นาง สมบัติ มะธิโต
388 นาง สมบัติ จิตบรรจง
1395 นาง สมบัติ ขันทองคำ
485 นาง สมบุญ ทองขลิบ
709 นาง สมบุตร ปอสูงเนิน
248 นาย สมบูรณ์ ดามะดัน
486 น.ส. สมบูรณ์ ชาวสวน
660 นาง สมบูรณ์ เชียงศรี
873 นาย สมบูรณ์ พรมพาน
1491 นาง สมบูรณ์ ชื่นจอหอ
19 นาง สมปอง อาจปรุ
377 นาง สมปอง แคะกระโทก
600 นาง สมปอง ผลบุญ
641 นาย สมปอง ศรีจันทร์
653 นาง สมปอง พิลาลำ
1093 นาง สมปอง มากลิ่น
1360 นาง สมปอง เนยสูงเนิน
336 นาย สมพงษ์ กระทินรำ
538 นาย สมพงษ์ แทนธงไชย
604 นาย สมพงษ์ กาญจนมยูร
65 นาง สมพร รวมใหม่
66 นาง สมพร กอยากลาง
203 นาง สมพร ล้อมกำปัง
316 นาง สมพร สาครเจริญ
433 นาง สมพร ธีระวัฒนา
469 นาย สมพร โพธิ์นอก
1145 นาง สมพร นิลจอหอ
1146 นาง สมพร นิลจอหอ
1309 นาง สมพร เคล้ากระโทก
1337 นาง สมพร ขอยึดกลาง
850 นาย สมพันธ์ เที่ยงกระโทก
1290 นาย สมพันธ์ เที่ยงกระโทก
1373 นาง สมพันธ์ เจียมพรมราช
1384 น.ส. สมพาร ขุนกระโทก
721 น.ส. สมพิศ แอบกระโทก
1240 นาย สมพิศ สิทธิถาวร
1420 นาง สมพิศ เผยกลาง
1238 นาย สมโภชน์ ศรีอภัย
289 นาง สมมาตร เทพกลาง
201 นาง สมมาท ประเสริฐศรี
1174 นาย สมมิตร สุขสนิท
859 นาง สมมุ่ง ศรีพนม
1272 นาง สมมุ่ง ศาลาหลวง
1487 นาย สมยศ การปลูก
645 นาง สมร ชายนอก
1457 นาง สมร ลิตา
341 นาย สมรัตน์ พรหนองแสน
455 น.ส. สมฤทัย บริบูรณ์
269 นาง สมวดี ทองครบุรี
150 นาง สมศรี ชาญสูงเนิน
752 นาง สมศรี รักษาคม
1291 นาง สมศรี หล้าแดง
1427 นาง สมศรี พลโยธา
334 นาย สมศักดิ์ เผือดจันทึก
1236 นาย สมศักดิ์ นะทะศิริ
1482 นาย สมศักดิ์ กลิ่นโสภณ
1233 นาง สมส่วน ทบเทิบ
720 นาง สมสี อยู่สบาย
707 นาง สมหญิง ธัญญเสรี
356 นาย สมหมาย คนชาญ
650 นาย สมหมาย นรินทร์ดอน
696 นาง สมหมาย โพธิไพร
865 นาง สมหมาย แก้วระวัง
1107 นาง สมหมาย อินทร์มณี
1264 นาง สมหมาย เวินขุนทด
1537 นาง สมหมาย คุณาธร
41 นาง สมหวัง ท่วมตะคุ
589 นาง สมหวัง พิมดี
845 นาง สมหวัง โชคเพิ่มพูน
113 นาย สมัย มูลจันทึก
164 นาง สมัย บอนขุนทด
257 นาง สมัย แดงใจ
366 นาง สมัย พาจะโปะ
597 นาย สมัย สารเป็น
684 นาง สมัย แก้วสม
1282 นาง สมัย บาตรโพธิ์
1303 นาย สมัย หมั่นกิจ
33 นาย สมาน ฤทธิ์วิชัย
549 นาย สมาน แซ่หนึง
669 นาย สมาน ชวนงูเหลือม
882 นาง สมาน กรังสูงเนิน
1242 นาย สมาน ทองกระโทก
1324 นาย สมาน ชูเกาะ
1426 นาย สมาน กิ่งโพธิ์
907 นาง สมุย ใจงาม
1344 นาง สร้อย พิณกัง
52 นาง สลิด ทรวงดอน
1253 นาง สลิด รานอก
699 นาย สวรรค์ ทำพล
337 นาง สวรรยา พุฒกลาง
911 นาย สวัสดิ์ พันโคกกรวด
1289 นาย สวัสดิ์ บุญแพง
1547 นาง สวัสดิ์ วัดกลาง
581 นาง สวาด สีหาสาร
697 นาย สวาท มินไธสง
1025 นาย สวาท แจ้งไพร
318 นาย สวิท เหลื่อมศรีจันทร์
153 นาย สวิน บุญประเสริฐ
1369 นาง ส่องศรี มีกำปัง
1476 นาง สะใบพร กาศก้อง
1402 นาย สะอาด จาบทะเล
55 นาง สะอิ้ง เดือนกระจ่าง
226 นาง สะอิ้ง พาขุนทด
1313 นาย สะอิ้ง แก้วพะไล
1379 นาง สะอิ้ง ปริกกระโทก
835 นาง สังวาล เรียบสันเทียะ
354 น.ส. สังวาลย์ แสงหา
674 นาง สังเวช เปรียงกระโทก
654 นาย สังเวียน รัตนมณี
956 นาย สังเวียน กรุยกระโทก
132 นาย สันติ มะชิมา
137 นาย สันติ วนสันเทียะ
214 นาย สันติ อิ่มวัฒนกุล
750 นาย สัมพันธ์ ศรสูงเนิน
1143 นาง สัมฤทธิ์ ลองกระโทก
1551 น.ส. สัมฤทธิ์ ดีหลาย
467 นาง สา ดุ้งกลาง
861 นาง สาคร หนุนกระโทก
1287 นาง สาคร คิงขุนทด
1429 นาง สาย หวยสูงเนิน
242 นาย สายชล ฝนกระโทก
1286 น.ส. สายชล บุตรสันเทียะ
1288 นาง สายชล สายจันทร์
324 นาง สายทอง ดาเดช
483 นาง สายทอง เต็มส้ม
601 นาง สายทอง ดีมา
810 นาง สายบัว กกฝ้าย
655 นาง สายฝน พืมขุนทด
876 นาง สายพาร ปั่นกลาง
249 นาง สายพิน เหลาเคน
569 นาง สายม่าน ค้ากระบือ
997 นาง สายมุ้ง ศรีสูงเนิน
832 นาง สายยนต์ ปิ่นแก้ว
896 น.ส. สายยนต์ ภู่ดี
958 นาง สายยนต์ ง้าวชัยภูมิ
200 น.ส. สายร่ม ปุริมาตัง
28 น.ส. สายรินทร เย็นจันอัด
1130 นาง สายลม มิสา
9 นาง สายสมร บุญรอด
1213 น.ส. สายสวาท พันณรงค์
930 นาย สายันต์ มงคลสำโรง
1210 นาง สาวลักษ์ รอดเมือง
1481 นาย สาหัด ดีสูงเนิน
21 นาง สำเนาว์ รับไพรี
662 นาง สำเนียง โอนสูงเนิน
734 นาง สำเนียง สุทธิพันธุ์
596 นาง สำเภา เจริญสุข
1040 นาย สำรวม ทั่วสูงเนิน
241 นาง สำรวย จงนอก
392 นาง สำรวย รักสุจริต
438 น.ส. สำรวย พลค้า
595 นาง สำรวย พันธ์ชมภู
664 นาง สำรวย จีนเม๋ง
729 นาง สำรวย ศิริมั่น
812 นาง สำรวย จงจอหอ
1053 นาง สำรวย ชะอวยตะคุ
1453 น.ส. สำรวย ขวัญหมั่น
409 นาง สำราญ อินปั้น
725 นาย สำราญ ฉิมกลาง
782 นาย สำราญ ฉิมพรี
913 นาง สำราญ นนท์ขุนทด
1552 นาง สำราญ สมัครค้า
303 นาง สำเริง เกิดมนตรี
358 นาง สำเรียง ชุ่มเมืองปัก
989 นาง สำเรียง คลองโนนสูง
1239 นาง สำเรียง กลีบพรมราช
762 นาง สำฤทธิ์ โท่จันทึก
1115 นาง สำฤทธิ์ วงศ์คง
1279 น.ส. สำฤทธิ์ มณฑา
8 นาง สำลี ทังไธสง
188 นาง สำลี หมึกไธสง
260 นาง สำลี วงษา
441 นาง สำลี คำมา
922 นาง สำลี กลมไธสง
1540 นาง สำลี แยบกระโทก
755 น.ส. สำอาง ช่องกระโทก
1292 นาง สำอาง มุ่งจุลกลาง
86 นาย สิทธิเชฐ บวบกระโทก
962 นาย สิริ หกขุนทด
1496 น.ส. สิรินทรา สินปรุ
307 น.ส. สิริพร โอษฐ์จันทึก
565 นาง สิริมา ยันจังหรีด
737 น.ส. สิริมาส แก้วมน
624 นาย สี สุขตะคุ
1366 นาง สี มักกะสัน
193 นาง สีไพร ขุนอินทร์
1048 นาย สีรวย นพสูงเนิน
723 นาง สีสด ประเทศ
1424 นาย สืบศักดิ์ จารุจินดา
13 น.ส. สุกัญญา ลู่มา
183 นาง สุกัญญา ชอบใหญ่
1076 นาง สุกัญญา บือขุนทด
743 น.ส. สุกัลยา มันสีชุม
951 น.ส. สุกัลยา มันสีชุม
232 นาย สุขสรร นูพลกรัง
504 นาง สุคนฑา จุลกะรัตน์
407 นาง สุคันธรส มโนธารา
247 นาง สุจิตรา พิมพ์ปรุ
869 นาง สุชาดา ฤทธิ์กระโทก
1365 นาง สุชาดา ฤทธิ์เดช
1374 นาง สุณิสา แซ่ตั้ง
904 นาย สุด ทุ้มกลาง
360 นาย สุดใจ บุญหลาย
903 นาย สุดใจ ทองจอก
1058 นาง สุดศิริ คำคูณ
837 นาง สุดาพร บุตรพินธุ์
342 นาย สุทนต์ ใจตรง
579 นาย สุทัศน์ จินสมัคร
208 น.ส. สุทาทิพย์ สินคำคูณ
545 น.ส. สุทิน หวังปักกลาง
710 นาง สุทิน จันทร์พยัย
1114 น.ส. สุทิน เข็มเพ็ชร
1499 นาง สุทิน ลำกูล
119 นาง สุทิพย์ พาดี
984 นาย สุเทพ พิชัย
1338 นาย สุเทพ เชียงใหม่
1343 นาย สุธรรม ชื่นชู
374 นาย สุนทร พรมสันเทียะ
415 น.ส. สุนทรี หนูแก้ว
298 นาย สุนันท์ ปัดกอง
659 นาง สุนันท์ ถ่ายเนียม
1359 นาง สุนันทา มีแก้ว
993 นาง สุนิสา มาศไชยสิงห์
195 นาง สุนีย์ คราวจันทึก
462 นาย สุบัน หลอดเพ็ชร
786 นาย สุบัน สวัสดิ์ผล
379 นาง สุปราณี เนียดพลกรัง
277 นาง สุพรรณี ประจิตร์
498 นาย สุพิศ พรมมานอก
1100 นาง สุพิษ คิดเห็น
839 น.ส. สุภัทรา ครัวสูงเนิน
405 นาง สุภาพ พัวพันธ์
717 นาง สุภาพ เมืองแสน
1069 นาง สุภาพ เหล็กอยู่
1102 นาง สุภาพ กล้าหาญ
1428 นาง สุภาพ ทองนาคอารักษ์
29 นาง สุภาพร ชื่นวิเศษ
791 นาง สุภาภรณ์ ปะทะเก
1168 นาง สุภาวดี มุดครบุรี
99 น.ส. สุมาลี รักชัยภูมิ
202 น.ส. สุมาลี ศิริจีระชัย
1132 นาง สุมาลี ธงภักดี
1304 นาง สุมาลี เกิดสุข
1363 นาย สุรชัย สาโสภา
478 จ.ส.อ. สุรเดช ฉัตรเมืองปัก
131 นาย สุรพล เสรีไพบูลย์
1049 นาย สุรพล นานอก
27 นาย สุรัตน์ แท่งทอง
943 น.ส. สุรางค์รัตน์ โรจนนันต์
879 นาง สุรินทร์ ศรีบุญเรือง
319 นาย สุริยงค์ นรานอก
779 นาย สุริยนต์ ยวงโป่งแก้ว
847 น.ส. สุรีภรณ์ ชื่นช่อ
1543 นาง สุรีภรณ์ งามคงงาม
985 นาง สุรีย์ ดอนอีง้อง
297 นาง สุรีรัตน์ ถนอมศักดิ์
679 นาง สุวนันท์ ดงกระโทก
420 นาย สุวรรณ์ สร้อยทองหลาง
481 นาง สุวรรณ สุโพธิ์
849 นาย สุวรรณ มาระทัด
1346 นาง สุวรรณ เรืองมะเริง
1548 นาง สุวรรณ ซึมกลาง
815 นาง สุวรรณา จงเทพ
607 นาย สุวัฒน์ พูนวัฒนานุกูล
905 นาง สุวิมล จีรังโคกกรวด
155 นาย สุหะ กีมขุนทด
1158 นาย สูน ทราบตะขบ
287 นาง เสงี่ยม โชคพิมาย
363 นาง เสงี่ยม คงประเสริฐ
487 นาย เสงี่ยม ไวกระโทก
758 นาง เสงี่ยม กล่อมสำโรง
871 นาง เสงี่ยม เกตุคำขวา
1014 นาง เสงี่ยม สีชุม
1340 นาง เสงี่ยม มะสิมาปะโข
1515 น.ส. เสงี่ยม ผันกระโทก
473 นาง เสถียร ทองสุข
890 นาง เสน มุงคุณคำชาว
222 น.ส. เสนห์ จอบกระโทก
35 นาง เสน่ ปัญญารังสิมันต์
544 นาย เสน่ห์ ปรีชากรสกุล
946 นาย เสน่ห์ เรือนจังหรีด
969 นาย เสน่ห์ ทองพูล
1190 นาย เสน่ห์ เสริงขุนทด
1098 นาย เสนอ ทิศรักษ์
1421 นาง เสนอ ชุดมะเริง
212 นาย เสนาะ เรียงสันเทียะ
169 นาย เสมอ หาสูงเนิน
594 น.ส. เสมอ จ๋าพิมาย
81 น.ส. เสมียน ภูมิโคกรักษ์
1046 นาย เสมียน เกิดสูงเนิน
648 นาง เสริญ เหยียดกระโทก
1382 นาง เสริม แอ่นไธสง
100 นาง เสริมสวย หงษ์คำมี
1319 นาง เสาร์โก้ ไทยทองหลาง
1355 นาง เสาวณี กลิ่นมาลา
1293 นาง เสาวนีย์ งามวงษ์
819 น.ส. เสาวภา อัศกรกิ่ง
602 นาง แสง การทหาร
676 นาย แสง แก้วพวง
1535 นาง แสง พิมศร
1074 น.ส. แสงจันทร์ สวยกำปัง
1497 นาง แสงดาว โชว์สูงเนิน
577 นาง แสงเดือน เมนขุนทด
501 นาย แสวง แลจะบก
728 นาย แสวง เสริงขุนทด
1139 นาย แสวง หิมบรรพจน์
24 นาง โสภา โม้ตา
412 นาง โสภา จุ้ยกลาง
422 นาย โสภา นนท์ขุนทด
700 น.ส. โสภา ทุดปอ
789 นาย โสภาพ วังคะวิง
524 น.ส. โสภาพรรณ ชันขุนทด
38 น.ส. โสภิต มั่นคง
256 น.ส. ไสว ชมชื่น
461 นาง ไสว สียางนอก
520 นาง ไสว กือสันเทียะ
632 น.ส. ไสว องอาจ
32 นาง หงัด ภูมิโคกรักษ์
1229 นาง หทัยกาญจน์ พิมลนอก
355 นาง หน่วย บุญสมปอง
539 นาง หน่อย เคลื่อนเมืองปัก
738 น.ส. หนึ่งฤทัย นอกกระโทก
458 นาง หนูไกล คำจันทร์วงค์
635 นาง หนูแดง สมบัติไทย
868 นาง หนูแดง บรรดาศักดิ์
870 นาง หนูแดง บรรดาศักดิ์
1495 นาย หนูน้อย จองทองหลาง
7 นาง หนูพิน จงปัดนา
471 นาง หนูพิศ ศรีเมือง
1263 นาง หนูรัตน์ แก้วพันนัย
1302 น.ส. หนูเรียน กองแก้ว
282 นาง หนูเล็ก ทัดกลาง
459 น.ส. หนูเล็ก ชาญสูงเนิน
1317 นาง หม่อน เผือดจันทึก
768 น.ส. หมิว เต็มพิมาย
649 นาง หรรษา นันทลักษณ์โมฬี
23 นาย หลง ขาวจันทร์
1169 นาง หลงมา ชอนครบุรี
271 นาง หล่อง หมวดตะคุ
1012 นาย หลอด แคสันเทียะ
331 นาง หล่า แผนชัยภูมิ
851 น.ส. หล่า นาสูงเนิน
1205 นาง หล่า คีรี
1179 นาย ห่วง สินนอก
1024 นาง หวอย ตะบองเหล็ก
760 นาง หวัน ดึนกระโทก
1527 น.ส. หวัน การนอก
523 นาง หวาน เอี่ยมโนนหมัน
967 นาง หวาน เจียนครบุรี
711 นาง หวิด เลาสูงเนิน
562 นาง หอม ฝายจะโปะ
1544 นาง หอมหวน ปลั่งกลาง
139 นาง หอมหวาน โซ๊ะจันทึก
128 นาง เหมือน รุมพล
382 นาง เหมือน ใจบุญนอก
637 นาง เหมือน สุขวิเศษ
1483 นาง เหมือน น้อยมณี
1449 นาง เหวา เชื้องาม
1095 นาย แหลม งามกลาง
91 นาง แห้ว สวัสดิ์
410 นาง แหวน อดทน
1110 น.ส. ใหญ่ ทิมพรมราช
542 นาง ใหม สีสังชุม
1454 นาง ใหล ดาษจันทึก
1353 นาง ไหม ดอนโคกสูง
575 นาง ไหมนา วอกลาง
460 นาง องุ่น พลายงาม
1504 นาย อนนท์ กินกิ่ง
1164 นาย อเนก ต้ออาษา
213 นาง อบเชย ไทยสำโรง
281 นาง อภิญา อาซะนะ
1284 น.ส. อรทัย หักหาร
1 น.ส. อรนุช แย้มโคกสูง
1398 นาย อรรถพงค์ เนี่ยงทอง
246 น.ส. อรศรี ลาเกิด
732 นาง อรอนงค์ บุรานอก
829 นาง อรุณ ทรงบัณดิษฐ์
236 นาย อรุณรุ่ง ก่อนกระโทก
293 นาง อรุณี สุนทรศารทูล
378 นาง ออน บัวกลาง
285 นาง อ่อน ฤทธิ์นอก
531 นาง อ่อน สังขรัตน์
803 นาง อ่อน ภักดีนอก
243 นาง อ่อนจันทร์ เจียมไธสง
46 นาง อ่อนตา น้อมสูงเนิน
702 นาง อ่อนสา เพ็งที
294 นาย อ่อม ปุริเส
196 นาง อ้อย จิตธงไชย
197 นาง อ้อย จิตธงไชย
1206 นาง อ้อย สร้อยสูงเนิน
235 นาง อัจฉราพร แผลติตะ
766 น.ส. อัญชรี คำนึง
25 นาง อัญชลี บัวกลาง
62 น.ส. อัญชลี ณะทะเล
406 น.ส. อัญชลี ยวนแม
430 น.ส. อัญชลี ภักดี
416 น.ส. อันชลี อุทกศิริ
1247 นาง อัปสร ชุดทะเล
795 นาง อัมพร ศรีชมพู
1222 นาย อามรเทพ ทีทับรั้ง
252 นาง อารดา เจ็ดสันเทียะ
1327 นาย อารมณ์ ถอยกระโทก
16 นาง อารีย์ ไฟรถแสง
314 น.ส. อารีย์ แจ่มเจริญ
1015 นาง อารีย์ ชาญเดช
349 นาย อาวุฒิ ธารามาศ
588 นาง อ่ำ ทองสีมะดัน
841 นาง อำนวย แพ่งสูงเนิน
844 นาง อำนวย แจ้งไพร
1486 นาง อำนวย นกยูงแดง
408 นาย อำนาจ คุณปกรณ์
1439 น.ส. อำพร โป๊บสูงเนิน
1445 นาง อำพรรณ ลาภยิ่งยง
744 นาง อำพล ไพเราะ
840 นาง อำพันธ์ ไตรรัตน์
937 นาง อำไพ สบายเขต
1056 นาง อำไพ จรโคกกรวด
991 นาง อิน อินทร์ชำนาญ
555 นาง อินทิรา อมกระโทก
1443 นาย อี๋ ธงกระโทก
59 นาง อึ่ง อ่อนไพล
2 นาย อุดม แก้วแดง
1430 นาง อุดม พาแก้ว
127 นาง อุทัย เกิดปรางค์
677 ร.ต. อุทัย สุวรรณ
1081 นาง อุทัย มุ่งจอมกลาง
1136 นาย อุทัย ปัดสาสี
833 น.ส. อุทัยวรรณ หุบกระโทก
863 น.ส. อุทุมพร คงคา
457 นาง อุ่นเรือน บัวตุม
1225 นาง อุ่นเรือน เก่งกลางดอน
439 น.ส. อุ้ย โจมกลาง
43 น.ส. อุรชา รอดสันเทียะ
1431 นาง อุริน โชติพาย
421 นาง อุไร มัชฉิมา
53 นาง อุไรวรรณ ปาละวงศ์
1017 น.ส. อุษณี สอจันทึก
714 นาง อุษณีย์ ย่อมดอน
156 นาง อุษา หอมวิเศษ
1178 นาง อุสาห์ เจริญสุข
805 นาย  อู ทวยไธสง
1335 น.ส. เอ มุ่งเสริมกลาง
503 นาย เอม เพียรขุนทด
266 นาง เอมอร ทิรอยรัมย์
1011 นาง เอี่ยม โตน้ำ
17 นาง แอ๊ะ คำผักแว่น
432 นาย ไอศูรย์ วรรณศรี
80 นาย เฮง แซ่อึ้ง
1016 นาง เฮียแสน ทิสุก