นายนิธิวัชร์ จันทร์สังข์
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา


ดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  

ดาวน์โหลดคู่มือนำข้อมูลเข้าระบบ (สำหรับ อปท.)  

ชี้แจงการนำเข้าข้อมูล (สำหรับ อปท.)  

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  

สรุปแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด คลิกที่นี่  


"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ"

 

แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ใหม่)ต.ค.54

คำขวัญจังหวัดนครราชสีมา ::> เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง... คลิก!!!

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
และเฝ้าระวังภัยยาเสพติด
โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา(นายบุญยืน. คำหงษ์)เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
และมอบเกียรติบัตรแก่ ศพค.ดีเด่นจำนวน ๕ แห่ง ศพค.ที่พัฒนากลไกการทำงานด้านครอบครัวจำนวน ๔ แห่ง
ในวันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา

งานวันผู้สูงอายุ "ภายใต้หัวข้อครอบครัวและภูมิปัญญาผู้สูงวัยพัฒนาสังคมไทยสู่อาเซียน ประจำปี ๕๘"
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา (นายนิธิวัชร์ จันทร์สังข์) ประธานในพิธีเปิด
และมอบโล่และช่อดอกไม้ให้แก่ครอยครัวร่มเย็นประจำปี ๒๕๕๘
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ สนง.พมจ.นม. (นางรัชนี วชิรภูชัย)เป็นผู้กล่าวรายงาน
โดยมีเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐๐ คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่นรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กิจกรรมออกบูธต่าง ๆ ของชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา จังหวัดนครราชสีมา

จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบล ๒ ตำบล
โดยมีการเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น ทำน้ำยาล้างจาน และพิมเสนน้ำ
และจัดกิจกรรมการให้ความรู้โดยมีวิทบากรมาบรรยายให้ความรู้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ
และองค์การบริหารส่วนตำบลแชะ อำเภอครบุรี
เมื่อวันที่ ๒๕ และ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗
Social Mapping
แผนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา


=>คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น<=

   
***ประกาศรับสมัครงาน***
 
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   27/01/58   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   29/12/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   18/12/57   
          ยกเลิกเกณฑ์ข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ ตามประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   11/12/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   02/12/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัด ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   30/05/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัด ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   27/05/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกองทุนผู้สูงอายุประจำจังหวัด   16/05/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   19/02/57   
          แจ้งเลื่อนประกาศผลสอบ !!จากวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์)   18/02/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   05/02/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   23/01/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.นครราชสีมา(แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ-ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์)  17/01/57   
          รายละเอียดเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   14/01/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.นครราชสีมา(แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ)  13/01/57 ; 
          ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ  14/10/56   
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ออกไปโดยไม่มีกำหนดและจะแจ้งวันสอบใหม่ให้ทราบภายหลัง หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๓๐๐๐, ๐-๔๔๒๔-๑๐๗๙  08/10/56   
          ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  07/10/56   
          ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   04/10/56   
  ประกาศรับสมัครงานย้อนหลัง... คลิก!!!
   
          แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการศูนย์ฯผู้สูงอายุ   18/12/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล)ขนาด ๑ ตันฯ   16/12/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล)ขนาด ๑ ตันฯ   14/12/58  
          เอกสารประกอบการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ   14/12/58  
          แบบขอรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ   08/12/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล)ขนาด ๑ ตันฯ   24/11/58  
          สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน   19/11/58  
          จัดซื้อครุภัฑณ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๕ ราย   19/11/58  
          แก้ไขแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์การเสนอชือบุคคล องค์กร อปท.ดีเด่น วันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   18/11/58  
          รายชื่อครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ (จปฐ ปี ๕๘)   09/11/58  
          แบบฟอร์มการเสนอชือบุคคล องค์กร อปท.ดีเด่น วันคนพิการสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘   10/09/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื่อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐๐ บีทียูฯ   08/09/58  
          สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   01/09/58  
          เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๕๘ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)ฯ   28/08/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐๐๐ บีทียู จำนวน ๔ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddibg)  28/08/58  
          ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง   28/08/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา   10/06/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา   10/06/58  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การคัดเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัดนครราชสีมา   10/06/58  
          เอกสารเกี่ยวกับงานศูนย์พํฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสรืมอาชีพผู้สูงอายุ   24/04/58  
          เอกสารประกอบการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม   24/03/58  
          แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗   24/03/58  
          คู่มือการจัดเก็บข้อมูล อปท๑ และแบบอปท ๑ ประจำปี ๒๕๕๘   19/03/58  
          แบบฟอร์มแผนบูรณาการ พม.ในจังหวัดนครราชสีมา   17/02/58  
          แบบตรวจราชการกระทรวง พม.ปี 58   12/02/58  
          แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม   29/12/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   24/12/57  
          หนังสือมอบอำนาจการรับเงินสงเคราะห์   16/12/57  
          แบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2558   08/12/57  
          ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์บุคคลองค์กรดีเด่น ด้านคนพิการ   19/11/57  
          คู่มือการดำเนินงานการสงเคราะห์การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี ตามประกาศกระทรวง พม. ปี ๒๕๕๗   07/11/57  
          ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี พ.ศ.๒๕๕๗  07/11/57  
          แนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕   06/11/57  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา   04/11/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   16/10/57  
          ประชาสัมพันธ์ข่าวน้องจันทร์เจ้า   01/10/57  
          ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗   24/09/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้ง  12/09/57  
          แบบฟอร์มเสนอโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๗   28/08/57  
          แบบฟอร์มการดำเนินงานการก่อสร้างและจัดซื้อคุรุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๕๗ และกรุณาส่งกลับ สนง.พมจ.นม. ภายในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๗   28/08/57  
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมจัดส่ง  25/06/57  
          สัญญารับเงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  24/06/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย  23/05/57  
          ทำเนียบชมรมผู้สูงอายุจังหวัดนครราชสีมา   12/05/57  
          สรุปผลการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗   25/04/57  
          ประเด็นยุทธศาสตร์ในการเขียนแผนงาน/โครงการ เสนอจังหวัด  23/04/57  
          การรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียนและกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (Japan-ASEAN Oceanian Student & Youth Exchange Program)  20/03/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (นางสาวกิติมา มาณี )  28/02/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (นางสาวสุมาลิน แสนย่าง)  20/02/57  
          ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ)   20/02/57  
          ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมจอดรถสวนสัตว์นครราชสีมา   30/01/57 " /> 
          ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   07/01/57  
          เอกสารโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ   02/01/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (น.ส.นิภารัตน์ น่วมนารี)   18/12/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   06/12/56  
          แบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   04/12/56  
          ประมาณการ งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)   26/11/56  
          แบบฟอร์มต่างๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   25/11/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   22/11/56  
          แบบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   20/11/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   13/11/56  
          ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย)   06/11/56  
          แนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕   28/10/56  
          วิธีดาวน์โหลดวีดีโอ และคู่มือการใช้งาน Application OSCC  26/07/56  
          ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ  20/06/56  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง... คลิก!!!
           แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (อปท.) 18/07/57
           รายงานสถานการณ์ทางสังคม จังหวัดนครราชสีมา ปี 2556 16/05/57 
           แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1) 19/09/56 
           หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1) 13/06/56 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2555 (เอกสารวิชาการ) 15/03/56 
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 17/01/56 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 (เอกสารวิชาการ) 24/08/55
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2554 28/10/54 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2553 12/01/54 
          รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2552 19/08/53 
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคม ปี 2552 19/08/53 
           แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี 2553 4/07/53(อปท.1)
           แบบยื่นรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพฯ 4/07/53
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-54

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-55

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-55

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4-55
   

ประจำเดือน ม.ค. ๕๖

ประจำเดือน ก.พ. ๕๖

ประจำเดือน มี.ค. ๕๖

ประจำเดือน เม.ย. ๕๖

ประจำเดือน พ.ค. ๕๖

ประจำเดือน มิ.ย. ๕๖

ประจำเดือน ก.ค. ๕๖

ประจำเดือน ส.ค. ๕๖

ประจำเดือน ก.ย. ๕๖

ประจำเดือน ต.ค. ๕๖

ประจำเดือน พ.ย. ๕๖

ประจำเดือน ธ.ค. ๕๖
     

ประจำเดือน ม.ค. ๕๗

ประจำเดือน ก.พ. ๕๗

ประจำเดือน มี.ค. ๕๗

ประจำเดือน เม.ย. ๕๗

ประจำเดือน พ.ค. ๕๗

ประจำเดือน มิ.ย. ๕๗

ประจำเดือน ก.ค. ๕๗
  เกี่ยวกับสำนักงาน 
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
  ผลการดำเนินงาน   
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.พม. 
  การจัดซื้อจัดจ้าง 
  การให้บริการประชาชน 
  เว็บไซต์หอพัก 
  รายงานสถานการณ์ทางสังคม 
  ทำเนียบส่วนราชการจังหวัด 
  กระดานถาม-ตอบ 
 
 
     ฐานข้อมูลกฎหมาย 
     สถิติข้อมูล 
     ระบบบงานบริการทางสังคม
     โปรแกรม อปท. ปี 2558 
     ระบบ Back Office
     ระบบ Intranet
     ระบบงานสารบรรณฯ
     ระบบแลกเปลี่ยนความรู้
     ระบบองค์ความรู้
         เพื่อประชาชน
     Web Portal
     Email
 
 
     สสว. 5
     ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 20
     บ้านเมตตา
     บ้านนารีสวัสดิ์
     บ้านราชสีมา
     บ้านพักเด็กและครอบครัว
     บ้านมิตรไมตรี
     ทำเนียบส่วนราชการ พม. 
 
 
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๔
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๕
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๖

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
wordpress tracking widget
Counter Pages
เริ่มนับ 270556

 

ดูข้อมูลสถิติอย่างละเอียด

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซต์