Blog Archives

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561