ดาวน์โหลด

Title
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ผช.งานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน จนท.ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download