ดาวน์โหลด

Title
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในศูนย์บริการคนพิการ จ.นครราชสีมา
 1 file(s)  6 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 สิงหาคม 16, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯในการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการคนพิการ จ.นครราชสีมา
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 มิถุนายน 19, 2017 Download
ตารางแสดเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์บริการคนพิการจ.นครราชสีมา
 1 file(s)  7 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 พฤษภาคม 25, 2017 Download
ตารางแสดงวงเงินฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ธันวาคม 2, 2016 Please login to download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
 1 file(s)  2 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์๒
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพนักงานขับรถยนต์
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี
 1 file(s)  0 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน๒
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็กและเยาวชน
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
 1 file(s)  1 download
ประจำปีงบประมาณ 2560 ตุลาคม 4, 2016 Download
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางฯ ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
 1 file(s)  4 downloads
ประจำปีงบประมาณ 2560 กันยายน 22, 2016 Download