ดาวน์โหลด

Title
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  41 downloads
งบประมาณ 2561 ตุลาคม 5, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  16 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  41 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  33 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการทำงานพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  16 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  10 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  2 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 1 file(s)  2 downloads
งบประมาณ 2561 กันยายน 29, 2017 Download