หนังสือราชการ

เชิญประชุม”โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม”  

  1. หนังสือเชิญประชุมที่ นม0005/ว2448 ลว.15 พ.ค.62
  2. รายชื่อ อปท รุ่นที่1