งานกองทุนคนพิการ

จ้างงานคนพิการหน่วยงานของรัฐ

แบบรายงานจ้างงานหน่วยงานของรัฐ ปี 2561

——————————————————————–

เอกสารทำบัตรประจำตัวคนพิการ

1.แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ

2.หนังสือการเป็นผู้ดูแลคนพิการ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://dep.go.th/?q=th/services/disability-id-card

——————————————————————–

เอกสารประกอบเงินกู้คนพิการ

1.คำร้องขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการ

2.แบบฟอร์มสอบข้อเท็จจริงรายบุคคล

3.แบบเยี่ยมบ้าน(สอบข้อเท็จจริงการกู้ยืมเงิน)

——————————————————————–

แบบสอบผู้บริการทางสังคม(พก)

แบบสอบผู้รับบริการทางสังคม (คนพิการ)

——————————————————————–

การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ

แบบคำขอให้มีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ