เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน

การขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

………………………………………………………………………………………………………………..

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

การรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตามระเบียบใหม่)
หมายเหตุ มีการปรับปรุงแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1.หนังสือแจ้งอปท.รับลงทะเบียนและกรอก ดร.02เพิ่มเติม

2.มติ ครม 9-11-60

3.ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560

4.หนังสือการรับลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ประจำปี 2561

5.ประกาศการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2561

6.แบบ ดร 01-02

………………………………………………………………………………………………………………..

(ร่าง)แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564

ส่วนคำนำ บทนำ สารบัญ (ร่าง) แผนเด็กและเยาวชนฯ

(ร่าง)แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาฯ