งานผู้สูงอายุ

เอกสารประกอบการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

1.หนังสือปรับปรุงที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ

2แบบประเมินการค่าซ่อมแซม

3.แบบสอบถามความต้องการของผู้สูงอายุ

4แบบเสนอรายชื่อการพิจารณาปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

5.หนังสือยินยอมซ่อมแซมบ้าน

6.ใบเสนอราคา


เงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

แบบ ศผส. 1,2

แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Coparate Online


โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

เอกสารโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ


การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอาย ปี 2562

หนังสือด่วนมากที่ นม0005/2354 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประสาน อปท.จัดตั้งศูนย์.pdf    ประสาน อปท.จัดตั้งศูนย์.doc

แบบฟอร์มต่างๆ ของศูนย์ฯ.pdf   แบบฟอร์มต่างๆ ของศูนย์ฯ.doc

________________________________________________________________________________

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ