พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. ๒๕๔๐

พรบ.ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

สามาถเข้าชมได้ที่ :http://www.oic.go.th/infocenter18/1802/#