กรมกิจการเด็กและเยาวชน ขอแจ้งให้ทราบว่ามีผู้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนตามโครงการเกินกว่าเป้าหมาย ส่งผลให้งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับจ่ายผู้มีสิทธิ์ได้ครบในเดือน กันยายน 2561 จึงจำเป็นต้องจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่ค้างจ่ายเงินรายงวดจากมาก-น้อยตามลำดับก่อน และจะเบิกเงินปีงบประมาณประจำปี 2562 จ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ที่เหลือ