ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ (เฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี) ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการจากรัฐ (เฉพาะผู้มีรายได้ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท/ปี) ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ หน่วยรับลงทะเบียน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑