ขอความร่วมมือเร่งติดตามข้อมูลผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่ต้องให้ข้อมูล ดร 02 ส่วนที่1 เพิ่มเติม

รายชื่อชุดที่1

รายชื่อชุดที่ 2