Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลดำเนินงานจ้างเหมาพนักงานตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานและสื่อมวลชนดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี256

การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562

ประกาศกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ (เงินอุดหนุน) ให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชน ในการดำเนินโครงการเสริมพลัง เพื่อการช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและกลุ่มเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบที่2)

แจ้งติดตามผู้ที่ให้ข้อมูลไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2561(ตามแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด