นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ"

 
แบบบันทึกข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคม(ใหม่)ต.ค.54

คำขวัญจังหวัดนครราชสีมา ::> เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน
  ข่าวกิจกรรมย้อนหลัง... คลิก!!!

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
"ครอบครัวและผู้สูงวัย ใส่ใจอนาคต"
รอง ผวจ.นม. นายสุชาติ นพวรรณ ประธานพิธี
กล่าวรายงานโดย พมจ.นครราชสีมา นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา
ณ หอประชุมมหามกุฎราชวิทยาลัย วัดสุทธจินดา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗
ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธี
พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗

การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัดนครราชสีมา ฉบับที่ ๒ และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๗
โดย นางมาสสุรีย์ ศรีพรหมมา พมจ.นครราชสีมา ประธานพิธี
ณ โรงแรมสบายโฮเทล
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗
Social Mapping
แผนที่ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจังหวัดนครราชสีมา


=>คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น<=

   
***ประกาศรับสมัครงาน***
 
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   19/02/57   
          แจ้งเลื่อนประกาศผลสอบ !!จากวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เป็นวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ (การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์)   18/02/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   05/02/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   23/01/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.นครราชสีมา(แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ-ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์)  17/01/57   
          รายละเอียดเพิ่มเติม การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   14/01/57   
          ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร พนักงานอำนวยการ และพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ สนง.พมจ.นครราชสีมา(แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะฯ)  13/01/57 ; 
          ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง เลื่อนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ  14/10/56   
          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ขอแจ้งเลื่อนการสอบประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ออกไปโดยไม่มีกำหนดและจะแจ้งวันสอบใหม่ให้ทราบภายหลัง หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลยโทรศัพท์ ๐-๔๔๒๔-๓๐๐๐, ๐-๔๔๒๔-๑๐๗๙  08/10/56   
          ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างโครงการ-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  07/10/56   
          ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป   04/10/56   
  ประกาศรับสมัครงานย้อนหลัง... คลิก!!!
   
          ประเด็นยุทธศาสตร์ในการเขียนแผนงาน/โครงการ เสนอจังหวัด  23/04/57  
          การรรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างญี่ปุ่น-อาเซียนและกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก (Japan-ASEAN Oceanian Student & Youth Exchange Program)  20/03/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (นางสาวกิติมา มาณี )  28/02/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (นางสาวสุมาลิน แสนย่าง)  20/02/57  
          ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๗ (เอกสารแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนฯ)   20/02/57  
          ข่าวประชาสัมพันธ์ : การจัดงานคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารโดมจอดรถสวนสัตว์นครราชสีมา   30/01/57 " /> 
          ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   07/01/57  
          เอกสารโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ   02/01/57  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย (น.ส.นิภารัตน์ น่วมนารี)   18/12/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   06/12/56  
          แบบแปลนอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   04/12/56  
          ประมาณการ งานโครงสร้าง ค.ส.ล. (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)   26/11/56  
          แบบฟอร์มต่างๆ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   25/11/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   22/11/56  
          แบบอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ   20/11/56  
          ข่าวสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การสืบหาบุคคลสูญหาย   13/11/56  
          ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการ (ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย)   06/11/56  
          แนวทางพิจารณาโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนตามระเบียบสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินอุดหนุน พ.ศ. ๒๕๕๕   28/10/56  
          วิธีดาวน์โหลดวีดีโอ และคู่มือการใช้งาน Application OSCC  26/07/56  
          ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการดำเนินการต่ออายุบัตรประจำตัวคนพิการ  20/06/56  
  ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง... คลิก!!!
           แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1) 19/09/56 
           หนังสือขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2556 (อปท.1) 13/06/56 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2555 (เอกสารวิชาการ) 15/03/56 
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2555 17/01/56 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554 (เอกสารวิชาการ) 24/08/55
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2554 28/10/54 
           รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2553 12/01/54 
          รายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2552 19/08/53 
           สรุปรายงานสถานการณ์ทางสังคม ปี 2552 19/08/53 
           แบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่นปี 2553 4/07/53(อปท.1)
           แบบยื่นรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพฯ 4/07/53
 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1-54

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2-55

ปีที่ 2 ฉบับที่ 3-55

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4-55
   

ประจำเดือน ม.ค. ๕๖

ประจำเดือน ก.พ. ๕๖

ประจำเดือน มี.ค. ๕๖

ประจำเดือน เม.ย. ๕๖

ประจำเดือน พ.ค. ๕๖

ประจำเดือน มิ.ย. ๕๖

ประจำเดือน ก.ค. ๕๖

ประจำเดือน ส.ค. ๕๖

ประจำเดือน ก.ย. ๕๖

ประจำเดือน ต.ค. ๕๖

ประจำเดือน พ.ย. ๕๖

ประจำเดือน ธ.ค. ๕๖
     

ประจำเดือน ม.ค. ๕๗

ประจำเดือน ก.พ. ๕๗
  เกี่ยวกับสำนักงาน 
  โครงสร้างการบริหาร
  บุคลากร
  ผลการดำเนินงาน 55  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สป.พม. 
  การจัดซื้อจัดจ้าง 
  การให้บริการประชาชน 
  เว็บไซต์หอพัก 
  รายงานสถานการณ์ทางสังคม 
  ทำเนียบส่วนราชการจังหวัด 
  กระดานถาม-ตอบ 
 
 
     ฐานข้อมูลกฎหมาย 
     สถิติข้อมูล 
     ระบบบงานบริการทางสังคม
     โปรแกรม อปท. ปี 2556 
     ระบบ Back Office
     ระบบ Intranet
     ระบบงานสารบรรณฯ
     ระบบแลกเปลี่ยนความรู้
     ระบบองค์ความรู้
         เพื่อประชาชน
     Web Portal
     Email
 
 
     สสว. 5
     ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 20
     บ้านเมตตา
     บ้านนารีสวัสดิ์
     บ้านราชสีมา
     บ้านพักเด็กและครอบครัว
     บ้านมิตรไมตรี
     ทำเนียบส่วนราชการ พม. 
 
 
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๔
รายงานสถานการณ์ทางสังคม
จังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๕๕

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
wordpress tracking widget
Counter Pages
เริ่มนับ 270556

 

ดูข้อมูลสถิติอย่างละเอียด

ฟรีบริการเก็บสถิติเว็บไซด์